MEDICAL
PROGRAM

โปรแกรมการรักษา

ฝังเข็ม
ศาสตร์จีนโบราณ เพื่อการบำบัดโรค และกำจัดพิษในร่างกาย
เริ่มต้น ครั้งละ 500 บาท

สมุนไพรจีน
ลดอาการและรักษาโรคเน้นไปที่ความสมดุลในร่างกาย
เริ่มต้น 300 บาท

ABOUT
PRAIVECH

เกี่ยวกับไพรเวชคลินิก

ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545
โดยได้ใบอนุญาติดำเนินการ ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีหมอประจำคือ
หมอไพร และหมอกุ๊ก(ลูกสาวของหมอไพร) เริ่มแรกใช้ชื่อว่า
“ไพรเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย”

เพราะว่าตอนแรกนั้นกฏหมายยังไม่อนุญาติให้ใช้ชื่อแพทย์แผนจีน จนมาถึงปี 2559
มีกฏหมายให้คลินิกแพทย์แผนจีนสามารถใช้คำว่า “แพทย์แผนจีน”
ประกอบในชื่อคลินิกได้ และไม่ต้องให้แพทย์แผนไทยมาเป็นผู้ดำเนินการอีกต่อไป
คลินิกจึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน” จนถึงปัจจุบัน

PRAIVECH
LIFE

สินค้าแนะนำ

CUSTOMER
REVIEW

ผลงานการรักษา